Consorte BHP

Blog poświęcony Bezpieczeństwu i higienie pracy

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podanych w ramach współpracy handlowej (dalej: “danych osobowych”), jest SILBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-234), ul. Grabiszyńska 233.

Dane osobowe przetwarzane będą przez SILBET Sp. z o. o. w celu:

a) spełnienia obowiązków prawnych ciążących na SILBET Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE <ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1>) w szczególności w zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, oraz z zakresu rachunkowości,

b)  wykonania  umowy  zawartej  pomiędzy stroną, której dane dotyczą a

SILBET  Sp.  z o. o. oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy na

żądanie  osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

c)  wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez SILBET Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w szczególności dochodzenia wierzytelności i innych roszczeń wynikających z prawa cywilnego, ochrona przed próbami oszustwa, marketing produktów oferowanych przez SILBET Sp. z o. o. i wewnętrzne cele administracyjne SILBET Sp. z o. o.

Dane osobowe będą przechowywane przez SILBET Sp. z o. o. przez okres niezbędny do realizacji w/w celów.

Przewidywane jest udostępnienie  danych  osobowych w szczególności firmie kurierskiej, której zostanie zlecone dostarczenie towaru do klienta, pracownikom SILBET Sp. z o. o. w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nich obowiązków, biegłemu rewidentowi, ewentualnie organom i sądom uprawnionym do otrzymywania tego rodzaju informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również osobie, której dane dotyczą, oraz podmiotowi wykonującemu usługi informatyczne na rzecz SILBET Sp. z o. o. w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od SILBET Sp. z o. o.:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) usunięcia, w przypadkach, w zakresie i z zastrzeżeniami, o których mowa w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach i w zakresie, o którym mowa w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, dostarczone SILBET Sp z o. o.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w okolicznościach, o których mowa w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a konsekwencją ich niepodania jest brak zawarcia umowy.

Odwiedź Sklep z artykułami BHP

Najnowsze artykuły